http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : Geografi
UNTUK: SMP Kelas 1
MATERI: 1.   Peta, Atlas dan Globe


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Pembesaran dan pengecilan peta dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. Agar mudah menghitung perubahan skala peta hasil pembesaran atau pengecilan, sebaiknya peta asli menggunakan skala . . . .

 
A.

angka

B.

grafik

C.

numerik

D.

verbal


2.  

cara membuat peta umum dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

 
A.

survey lapangan dan peneropongan 

B.

survey lapangan dan mental map

C.

mental map dan peneropongan 

D.

mental map dan penginderaan dekat


3.  

simbol dalam peta dapat digolongkan menjadi 2 yaitu ....

 
A.

simbol kuantitatif dan kualitatif

B.

simbol deskriptif dan deduktif

C.

simbol deskriptif dan kuantitatif

D.

simbol kualitatif dan deduktif


4.  

ada berapa cara yang digunakan untuk menyatakan skala peta yaitu ....

 
A.

skala angka dan skala grafik

B.

skala angka dan skala proyeksi

C.

sudut elevasi dan skala grafik

D.

skala proyeksi dan sudut elevasi


5.  

Untuk mencari lokasi suatu objek geografi dalam atlas digunakan ....

 
A.

skala peta

B.

indeks peta

C.

legenda peta

D.

simbol peta


6.  

macam simbol peta berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu simbol

 
A.

simbol grafik dan kualitatif

B.

simbol kuantitatif dan kualitatif

C.

simbol pecahan dan grafik

D.

simbol kuantitatif dan pecahan


7.  

Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan . . . .

 
A.

garis khatulistiwa dan garis balik utara

B.

garis ekuator dan garis balik selatan

C.

garis lintang

D.

garis lintang dan garis bujur


8.  

Bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan sebenarnya di lapangan, disebut
dengan ....

 
A.

ekuivalen

B.

konform

C.

ekuidistan

D.

landform


9.  

Posisi globe tidak lurus, tetapi cenderung condong terhadap garis horizontal dengan sudut ....

 
A.

66½ 0

B.

230

C.

300

D.

450


10.  

Yang termasuk peta tematik adalah ....

 
A.

peta persebaran penduduk

B.

peta korografi

C.

peta dunia

D.

peta topografi


11.  

Atlas yang menyajikan gambaran tentang aspek geografi dari suatu provinsi disebut atlas ....

 
A.

negara

B.

kota

C.

regional

D.

nasional


12.  

Ratna ingin membuat peta sebuah provinsi di Indonesia. Karena keterbatasan media, ada
bagian wilayah provinsi yang berupa kepulauan tidak bisa tergambar. Sebaiknya wilayah tersebut
digambar dalam . . . .

 
A.

legenda

B.

inset

C.

garis tepi

D.

sumber peta


13.  

Pada suatu peta penggunaan lahan untuk menggambarkan suatu penggunaan lahan sawah dengan tingkat produksi yang berbeda-beda dapat digunakan simbol . . . .

 
A.

bidang

B.

titik dan simbol garis

C.

area dan gradasi warna

D.

bidang dan simbol garis


14.  

Berikut ini yang merupakan peta tematik adalah peta . . . .

 
A.

administrasi Provinsi Kalimantan Barat

B.

kepadatan penduduk Kecamatan Semarang Tengah

C.

geografi dunia

D.

wilayah Indonesia


SOAL ISIAN:

1

peta arus laut adalah salah satu contoh peta ....

2

 perbandingan antara jarak dua buah titik (tempat) di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan disebut ....

3

atlas yang digunakan untuk mengetahui kenampakan geografi dan batas negara (wilayah) disebut ....

4

keterangan peta yang berupa simbol-simbol disebut dengan ....

5

Yang tergolong peta dengan skala menengah adalah yang memiliki skala .......

6

Garis yang berguna untuk menentukan letak suatu
tempat di permukaan bumi disebut....

7

Yang tergolong peta dengan skala besar adalah yang memiliki skala .......

8

 jaringan garis yang saling berpotongan tegak lurus yang tergambar pada globe atau
peta ialah garis ...... dan garis .....

9

Yang tergolong peta dengan skala kecil adalah yang memiliki skala .......

10

dewa yunani yang memegang bumi di atas pundaknya adalah ....

11

peta yang sengaja disusun untuk keperluan transportasi darat, laut dan udara yang sangat berguna bagi pilot, sopir, nahkoda, atau navigator disebut ....

12

kumpulan peta yang dijilid sebagai sebuah buku disebut ....

13

peta yang hanya menggambarkan suatu obyek atau satu jenis kenampakan di muka bumi disebut ....

14

petunjuk arah pada peta disebut ....

15

atlas berasal dari nama dewa bangsa ....

16

peta angin muson di Indonesia adalah salah satu contoh peta ....

17

Tiruan bola bumi dalam bentuk kecil disebut dengan ....

18

peta persebaran penduduk adalah contoh dari peta ....

19

Yang tergolong peta dengan skala kadaster adalah yang memiliki skala .......


SOAL ESSAY

1.

Jelaskan yang dimaksud dengan Ekuivalen!

2.

Sebutkan 3 contoh peta tematik !

3.

Tuliskan Contoh-contoh penggolongan warna berdasarkan kenampakan hipsografi!

4.

Jelaskan dengan detail apa yang dimaksud dengan kenampakan vegetasi!

5.

Jalaskan kegunaan dari garis lintang dan bujur !

6.

Jelaskan yang dimaksud dengan atlas!

7.

Apakah yang dimaksud dengan Sketsa?

8.

jelaskan pengertian dari konform!

9.

Tuliskan pembagian-pembagian dari peta umum!

10.

Sebutkan jenis-jenis skala!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:B PENJELASAN:

Pembesaran dan pengecilan peta dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. Agar mudah menghitung perubahan skala peta hasil pembesaran atau pengecilan, sebaiknya peta asli menggunakan skala grafik


2. Jawaban:B PENJELASAN:

cara membuat peta dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1 survey lapangan

2 penginderaaan jarak jauh

3 mental map


3. Jawaban:A PENJELASAN:

simbol dalam peta dapat dibagi menjadi 2 simbol yaitu :

1. simbol kualitatif

2. simbol kuantitatif 


4. Jawaban:A PENJELASAN:

cara yang digunakan untuk menyatakan skala peta ada 2 cara :

1 skala angka / pecahan 

2 skala grafik


5. Jawaban:C PENJELASAN:

Untuk mencari lokasi suatu objek geografi dalam atlas digunakan legenda peta


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:A PENJELASAN:

simbol peta berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 macam yaitu simbol kuantitatif dan simbol kualitatif


7. Jawaban:D PENJELASAN:

Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan garis lintang dan garis bujur


8. Jawaban:A PENJELASAN:

Bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan sebenarnya di lapangan, disebut
dengan ekuivalen


9. Jawaban:A PENJELASAN:

Posisi globe tidak lurus, tetapi cenderung condong terhadap garis horizontal dengan sudut 66½ 0


10. Jawaban:D PENJELASAN:

Yang termasuk peta tematik adalah peta topografi


11. Jawaban:C PENJELASAN:

Atlas yang menyajikan gambaran tentang aspek geografi dari suatu provinsi disebut atlas regional


12. Jawaban:B PENJELASAN:

Ratna ingin membuat peta sebuah provinsi di Indonesia. Karena keterbatasan media, ada
bagian wilayah provinsi yang berupa kepulauan tidak bisa tergambar. Sebaiknya wilayah tersebut
digambar dalam inset


13. Jawaban:C PENJELASAN:

area dan gradasi warna biasa digunakan untuk memberikan keterangan yang berbeda dalam satu jenis bentuk / keadaan alam.


14. Jawaban:B PENJELASAN:

Berikut ini yang merupakan peta tematik adalah peta kepadatan penduduk Kecamatan Semarang TengahKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

 tematik

  PENJELASAN:

3 contoh peta tematik:

(1) peta persebaran penduduk;

(2) peta arus laut, dan

(3) peta angin muson di Indonesia

2.

Skala

  PENJELASAN:

Skala adalah perbandingan antara jarak dua buah titik (tempat) di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan.

3.

Atlas referensi

  PENJELASAN:

Atlas referensi, yaitu atlas yang digunakan untuk mengetahui
kenampakan geografi dan batas negara (wilayah).

4.

Legenda

  PENJELASAN:

Legenda adalah keterangan peta.

5.

1 : 25.000 s/d 1 : 250.000

  PENJELASAN:

Berdasarkan skalanya, peta dibedakan:
1) Skala besar = > 1 : 25.000
2) Skala menengah = 1 : 25.000 s/d 1 : 250.000
3) Skala kecil = 1 : 250.000 s/d 1 : 1.000.000
4) Skala kadaster = < 1 : 1.000.000

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

garis lintang dan bujur

  PENJELASAN:

garis lintang dan bujur berguna untuk menentukan letak suatu
tempat di permukaan bumi

7.

 1 : 25.000

  PENJELASAN:

Berdasarkan skalanya, peta dibedakan:
1) Skala besar = > 1 : 25.000
2) Skala menengah = 1 : 25.000 s/d 1 : 250.000
3) Skala kecil = 1 : 250.000 s/d 1 : 1.000.000
4) Skala kadaster = < 1 : 1.000.000

8.

 lintang dan bujur

  PENJELASAN:

Garis lintang dan bujur adalah jaringan garis yang saling
berpotongan tegak lurus yang tergambar pada globe atau
peta

9.

 1 : 250.000 s/d 1 : 1.000.000

  PENJELASAN:

Berdasarkan skalanya, peta dibedakan:
1) Skala besar = > 1 : 25.000
2) Skala menengah = 1 : 25.000 s/d 1 : 250.000
3) Skala kecil = 1 : 250.000 s/d 1 : 1.000.000
4) Skala kadaster = < 1 : 1.000.000

10.

Atlas

  PENJELASAN:

Atlas adalah dewa yunani yang memegang bumi di atas pundaknya 

11.

Chart

  PENJELASAN:

Chart adalah peta yang sengaja disusun untuk keperluan transportasi darat, laut dan udara yang sangat berguna bagi pilot, sopir, nahkoda, atau navigator

12.

Atlas

  PENJELASAN:

Atlas merupakan kumpulan peta yang dijilid sebagai sebuah
buku.

13.

Peta tematik

  PENJELASAN:

Peta tematik adalah peta yang hanya menggambarkan suatu obyek atau satu jenis kenampakan di muka bumi

14.

Orientasi peta

  PENJELASAN:

Orientasi peta adalah petunjuk arah pada peta

15.

Yunani

  PENJELASAN:

atlas berasal dari nama dewa bangsa Yunani

16.

peta tematik

  PENJELASAN:

3 contoh peta tematik:

(1) peta persebaran penduduk;

(2) peta arus laut, dan

(3) peta angin muson di Indonesia

17.

Globe

  PENJELASAN:

Globe adalah Tiruan bola bumi dalam bentuk kecil

 

18.

peta tematik

  PENJELASAN:

3 contoh peta tematik:

(1) peta persebaran penduduk;

(2) peta arus laut, dan

(3) peta angin muson di Indonesia

19.

< 1 : 1.000.000

  PENJELASAN:

Berdasarkan skalanya, peta dibedakan:
1) Skala besar = > 1 : 25.000
2) Skala menengah = 1 : 25.000 s/d 1 : 250.000
3) Skala kecil = 1 : 250.000 s/d 1 : 1.000.000
4) Skala kadaster = < 1 : 1.000.000


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Ekuivalen, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya, harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan

2.

3 contoh peta tematik:

(1) peta persebaran penduduk;

(2) peta arus laut, dan

(3) peta angin muson di Indonesia

3.

Contoh penggolongan warna berdasarkan kenampakan hipsografi sebagai berikut :

 

Hijau tua                         0 m - 200 m
Hijau muda                      200 m - 500 m
Kuning                             500 m - 1000 m
Cokelat muda                 1.000 m - 2.000 m
Cokelat tua                     2.000 m - 3.000 m
Cokelat sangat tua         3.000 m - 4.000 m
Putih                                > 4.000 m

4.

Kenampakan vegetasi adalah penampakan secara khusus pada satu jenis vegetasi ditunjukkan oleh simbol gambar vegetasi yang bersangkutan. Pohon kelapa ditunjukkan oleh buah kelapa, tanaman padi ditunjukkan oleh serumpun padi, pohon kelapa sawit ditunjukkan oleh pohon atau buah kelapa sawit, dan gambar-gambar lain yang dianggap dapat mewakili vegetasi yang sebenarnya di lapangan

5.

garis lintang dan bujur berguna untuk menentukan letak suatu
tempat di permukaan bumi

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Atlas merupakan kumpulan peta yang dijilid sebagai sebuah
buku.

7.

Sketsa adalah penggambaran tanpa pengukuran langsung di lapangan dan hanya menggambarkan seperti yang ada dalam pikiran kita.

8.

Konform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan

9.

pembagian-pembagian dari peta umum :

  • Peta dunia
  • Peta korografi
  • Peta topografi
10.

Jenis-jenis skala :

  • Skala huruf
  • Skala garis
  • Skala pembanding